NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE A FALIMENTULUI Nr.:       Data emiterii:

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3694/108/2017, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă.                            Judecător sindic: Cristian Desideriu Debreni.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, B-dul. General Vasile Milea, Nr. 2-4, Jud. Arad.

Programul Arhivei: Luni – Vineri: 830-1230; Joi: 830-1230 – 1300-1500.

Programul registraturii instanţei: Luni – Vineri: 830-1230.Joi: 830-1230 – 1300-1500

3. Debitor: S.C. NEORDICCS S.R.L. cu sediul social în Arad, Str. Tribunul Dobra, Nr. 24, Ap. 4 Jud. Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr. J2/1108/2011, având CUI 29136362;

4. Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L. societate civilă profesională, practician în insolvenţă cu sediul în Arad, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 17-19, Ap.4, Jud. Arad, înregistrată în registrul societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0324, având CIF RO 22515989 tel: (0372) 724 485, fax: (0257) 256 797, e-mail: arad@rava.ro, reprezentată prin practician în insolvenţă Peter Andrea Emese;

5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului,                                  S.C. NEORDICCS S.R.L. desemnat prin Încheierea Civilă   nr. 139 din data de 29.05.2017, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr.3694/108/2017:

NOTIFICĂ

6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului S.C. NEORDICCS S.R.L. desemnat prin Încheierea Civilă   nr. 139 din data de 29.05.2017, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr.3694/108/2017;

6.1. Debitorul S.C. NEORDICCS S.R.L., are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului S.C. NEORDICCS S.R.L., trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 14.07.2017. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 28.07.2017.Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este este data de 25.09.2017. Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe este data de 28.09.2017. În termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, pentru motive întemeiate, creditorii pot face opoziţii la deschiderea procedurii.

7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva societăţii debitoare S.C. NEORDICCS S.R.L. se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1) din Legea privind procedura insolvenţei.

‚ Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei..

ƒ Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar şi un exemplar va fi depus la administratorului judiciar sau trimis prin poştă la adresa din Arad, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 17-19, Ap.4, Jud. Arad.

„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii –29.05.2017- se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. (art. 75 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei).

8. Semnătură: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L.;