NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENŢĂ

Nr. 55 Data emiterii: 09.03.2017

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 35722/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă; Tel/fax: (021)313.28.02;

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, Sector 6;Programul registraturii 0930- 1400; Programul arhivei 0930 - 1400

3. Debitor: SC IMAGE QUALITY CONSULTING SRL, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Colentina, Nr. 4, Bloc 3, Scara A, Ap. 27, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/247/2013, având Cod Unic de Inregistrare 23565012;

4. Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor,  Nr. 91, Et. IV, Sector 5, având CIF 28265490, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0511; Tel: 0725.223.820, Fax: (031)43.44.999. Nume şi prenume reprezentant administratorjudiciar, persoană juridică: Rolland Szabo;

5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucureşti în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare IMAGE QUALITY CONSULTING SRL,desemnat prin Hotărârea nr. 1022 pronunţată în şedinţa publică din data de 06.03.2017, în dosarul nr. 35722/3/2016,aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă:

NOTIFICĂ

6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului IMAGE QUALITY CONSULTING SRL, prin Hotărârea nr. 1022 pronunţată în şedinţa publică din data de 06.03.2017, în dosarul nr. 32722/3/2016,aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă.

6.1 Debitorul SC IMAGE QUALITY CONSULTINGSRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă să predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

6.2 Creditorii debitorului SC IMAGE QUALITY CONSULTING SRL, care au înregistrat creanţe împotriva averii debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.3 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, în vederea înscrieii în Tabelul Preliminar de creanţe, este data de 20.04.2017. În temeiul art. 114, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite prin Hotărârea nr. 1022 prin care s-a dispus intrarea debitoarei în procedura generală de insolvenţă:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în Buletinul Procedrilor de Insolvenţă a Tabelului Preliminar de creanţe este data de 10.05.2017;

Eventualele contestaţii împotriva Tabelului Preliminar al creanţelor debitoarei vor fi depuse la dosarul cauzei în termen de 7 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

Termenul limită de întocmire, afişare şi publicare în Buletinul Procedrilor de Insolvenţă a Tabelului Definitiv al creanţelor este data de 02.06.2017.

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în Tabelul Preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014. Cererea de înscrierea creanţei în Tabelul Preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate şi va fi depusă la dosar sau transmisă prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă la adresa din Bucureşti, Str. Sirenelor, Nr. 91, Etaj IV, Sector 5.        

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: Conform prevederilor art. 75, alin. (1) din Legea nr. 85/2014: De la data deschiderii procedurii, -06.03.2017-, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.

Administrator Judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucureşti; Asociat Coordonator: Rolland Szabo.